DERS İÇERİKLERİ
DERS İÇERİKLERİ                        
 
 
I.SINIF I. DÖNEM
 
YDB 101 YABANCI DİL I-II (İNGİLİZCE)
Dilin gramer yapıları, Zamanlar, Yazma becerileri, Okuma becerileri, Sözlü anlatım, Kelime bilgisi, Deyimsel ifadeler, Kompozisyon
 
RSM 105 SANAT KAVRAMLARI
Plastik sanat, perspektif, kompozisyon, ritim, biçim, üslup gibi temel kavramlar, Sanatçı, izleyici, sanat eseri, Endüstriyel ürünler ve sanat eseri, Çizgisel ve gölgesel üslup, Düzlem ve derinlik, Kapalı Form-Açık Form, Çokluk ve Birlik, Belirlilik- belirsizlik, Çağdaş Sanat Kuramları, 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra belirginleşen, sanattaki değişim ve kavramlar (yerleştirme, video, performans vb.), Teknoloji ve sanat terminolojisi
 
GSF 105 SANAT TARİHİ I
Lascaux ve Altamira mağara resimleri, Neolitik çağdan başlayarak toplum ve uygarlıkların bıraktığı kültür ürünleri, Anadolu uygarlıkları sanatının eş zamanlı ve art zamanlı değerlendirmesi, Mısır ve Mezopotamya uygarlıkları sanatının toplumsal, kültürel ve siyasi yapıyla koşut olarak incelenmesi, Eski Yunan uygarlığının kültür ve sanatı, Helenistik dönem sanatı, Roma kültür ve sanatı, Roma sanatının Hıristiyan sanatına etkisi, Erken Hıristiyan sanatı, Bizans sanatı, siyasi ve sosyal yapısı, Bizans resim sanatı
 
ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI
Bilgi teknolojilerine giriş, Bilgisayar sistemleri ve donanım, İşletim sistemi kavramı, Dosya ve klasör kavramı, Kelime işlem programları, Hesap işlem programları, Sunu programları, Ftp ile dosya transferi, E-posta kullanımı, Internet uygulamaları
 
GSF 101 TEMEL SANAT EĞİTİMİ I
Konuya giriş ve tanım, Görme biçimi, Kompozisyon oluşturma, Kolaj, Doğadan etüt, Nokta, Çizgi, Leke, Doku, Biçim, Detay, Baskı, Ekleme-çıkarma, Doluluk-boşluk (Espas), Desen çizimi, Taslak, Eskiz, Etüt, Kesit, Detay 
 
TDB 103 TÜRK DİLİ I
Dilin temel kavramları ve toplum hayatındaki yeri, Dilin kültürle ilişkisi, Türk Dilinin diğer dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dilinin tarihi devirleri ve gelişmesi, Türk Dilinin coğrafi yayılma alanı ve lehçeleri, Türkçenin dilbilgisel, morfolojik, fonetik, etimolojik, semantik ve sentaks özellikleri, Türkçenin imlâ ve noktalama özellikleri, Anlatım biçimleri (öyküleme, betimleme, açıklama, tartışma…), Sözlü anlatım türleri (konferans, panel/açık oturum, sempozyum…), Yazılı anlatım türleri (roman, deneme, köşe yazısı/ makale, dilekçe, mektup…)
 
GSF 107 UYGARLIK TARİHİ
Kültür Mirasının resimler slaytlar ve replikalarla sunumu, Mağara sanatı, Neolitik ve Kalkolitik dönemler, Anadolu’da ilk yerleşimler; Çatalhöyük, Anadolu’da bronz çağı, Alacahöyük ve diğer yerleşimler, Hitit İmparatorluğu ve M.Ö. İkinci Milenyum, Girit, Miken ve Hattuşa, Geç Hitit, Frigler, Urartu ve Lidya, Ören yerlerini ziyaret, Kitaplık çalışması, Ödevler
 
GRF 111 FOTOĞRAF I
Karanlık kutudan (Kamera Obscura) fotoğraf makinesine fotoğrafın evrimi, Fotoğraf makinesi türleri, Işık ve değişkenler arası bağlantı, Sayısal (dijital) fotoğraf makineleri ile manüel çekim, Fotoğraf çekiminde kareleme (kadraj), Alan derinliği öncelikli çekimler, Hareket öncelikli çekimler.
 
GRF 109 DESEN I
Görsel algı, Kroki , Taslak, Eskiz, Çizim kuralları, Çizgi, Gölgelendirme, Ölçülendirme, Oran ve orantı (Proporsiyon), Denge Hareket, Kısaltma (Rakursi) Tekrar (Ritim), Kütle (Anatomi) Hacim Doluluk-boşluk (espas), Açıklık –koyuluk, Doku (Strüktür), Çizim teknikleri, Kurşun kalem, Lavi, Mürekkep, Füzen, Pastel, Kuru boya
              
 
 
I.SINIF II. DÖNEM
 
GSF 116 ANADOLU KÜLTÜR TARİHİ
Kültür Mirasının resimler slâytlar ve replikalarla sunumu, Geometrik Çağ, Arkaik Çağ, Mimarlık Yontu ve yontucular, boyalı keramik ve ressamlar, Helenistik Çağ, Mimarlık Yontu ve yontucular, Keramik, Roma çağı, Mimarlık Yontular ve portreler, Freskler ve ressamlar, Ören yerlerini ziyaret, Kitaplık çalışması, Ödevler
 
GRF 110 DESEN II
Görsel algı, Kroki, Taslak, Eskiz, Çizim kuralları, Çizgi, Gölgelendirme, Ölçülendirme, Oran ve orantı (Proporsiyon), Denge Hareket, Kısaltma (Rakursi) Tekrar (Ritim), Kütle (Anatomi) Hacim Doluluk-boşluk (espas), Açıklık -koyuluk, Doku (Strüktür), Çizim teknikleri, Kurşun kalem, Lavi, Mürekkep, Füzen, Pastel, Kuru boya
 
GRF112 FOTOĞRAF II
Doğal ışık ile yeniden üretilmiş, sıra dışı görüntüler üretmek, Stüdyoda yapay ışık ile yeniden üretilmiş, sıra dışı görüntüler üretmek, Biçim, oran, yön etkileşimleri ile ritim duygusunu temel alan fotoğraf çekimleri, Akşam ve gece çekimleri.
 
 
YDB 102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE)
Dilin gramer yapıları, Zamanlar, Yazma becerileri, Okuma becerileri, Sözlü anlatım, Kelime bilgisi, Deyimsel ifadeler, Kompozisyon
 
GSF 106 SANAT TARİHİ II
Roman Sanatı, Gotik Sanat, Ortaçağda din, felsefe ve sanat, Ortaçağda İslam Ülkelerinde Sanat, Sanatta tasvir yasağı, Büyük Selçuklu sanatı, Beylikler döneminden itibaren Anadolu Türk Sanatı, Anadolu Selçuklularının sanatı, Osmanlı Beyliği Sanatı, Osmanlının merkezi yönetime geçiş süreci, Batıda Rönesans'ı hazırlayan etmenler
 
GSF 112 TEKNİK RESİM PERSPEKTİF
Çizgi çeşitleri, Geometrik çizimler, İz düşüm, Paralel perspektif, Artistik perspektif, Tek kaçışlı perspektif, Çift kaçışlı perspektif, Üç kaçışlı perspektif, Plan, Kesit, Yatay kesit, Düşey kesit, Detay, Ölçümlendirme, Bitirme projesi
 
GSF 102 TEMEL SANAT EĞİTİMİ II
Renk Çalışması, Renk fiziği, Renk ilişkileri, Soğuk-sıcak renk karşıtı (kontrast), Yalın renk karşıtı (kontrast),Açıklık-koyuluk renk karşıtı (kontrast, Eş zamanlı (Simültane) renk karşıtı (kontrastı), Doygunluk karşıtı (kontrast, Tamamlayıcı (komplemanter) renk karşıtı (kontrastı), Alan genişliği renk karşıtı (kontrastı), Renk ton değerleri, Renk perspektifi, Sadeleştirmek (Stilizasyon), Bozmak (Deformasyon), Başkalaştırmak (Metamorfoz), Soyutlamak, Kavramsal Tasarım, Yüzey Tasarımı, Birim çoğaltma, Simetri, Kompozisyon, Hazır nesne tasarımı, Maket Hazırlamak, Üç boyutlu tasarım, Özgün Çalışma, Dosya sunumu, Değerlendirme, Sergileme.
 
TDB 104 TÜRK DİLİ II
Dilin temel kavramları ve toplum hayatındaki yeri, Dilin kültürle ilişkisi, Türk Dilinin diğer dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dilinin tarihi devirleri ve gelişmesi, Türk Dilinin coğrafi yayılma alanı ve lehçeleri, Türkçenin dilbilgisel, morfolojik, fonetik, etimolojik, semantik ve sentaks özellikleri, Türkçenin imlâ ve noktalama özellikleri, Anlatım biçimleri (öyküleme, betimleme, açıklama, tartışma…), Sözlü anlatım türleri (konferans, panel/açık oturum, sempozyum…), Yazılı anlatım türleri (roman, deneme, köşe yazısı/ makale, dilekçe, mektup…)
 
GRF 108 YAZI
Grafik tasarımın temel araçlarından olan yazının oransal ve yapısal gelişimi, Eski biçem Roma Kapital ile Eşit en harf oran dizgesi, Eski biçem, Eşit en ve tek ağırlıklı yazı karakterleri, Sayısal boşluk, görsel boşluk, Eski biçem, Eşit en ve tek ağırlıklı yazı karakterleri ile görsel boşluk düzenlemeleri.
 
 
II.SINIF I. DÖNEM
 
GRF 223 DESEN III
Çizgi kural ve yöntemlerin araştırılması, Leke değerleri, açıklık-koyuluk ve gölgelendirme, Doku (tekstür) ve anatomik yapının ortaya konması, Ölçülendirme ve oran-orantı, Kütle (Anatomi), hacim, doluluk-boşluk (espas)
 
GRF 205 BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM I
Grafik tasarım için kullanılacak vektörel programlardan Freehand 10, 11'in araç kutusu, menüler ve temel kullanımları, Vektörel programlardan Freehand 10 ile yazı, yazının bitmap görüntüye çevrilmesi, amblem ve logo üretme yöntemleri üzerine çalışmalar, Freehand 10 ile 3 boyutlu biçim etkileri üretmeye yönelik çalışmalar, Freehand 10 ile bir nesne/figürü simge, piktograma dönüştürmeye yönelik çalışmalar.                          
 
GSF 201 ESTETİK
İyi - Doğru - Güzel: Bir felsefe disiplini olarak estetiğin diğer felsefe disiplinleri arasındaki yeri, Bir insan fenomeni (görüngü) olarak Sanat ve diğer insan fenomenleri arasındaki yeri, Sanat Felsefesi ve Sanat sosyolojisi, Sanat Psikolojisi, Sanat Tarihi, Eski Yunan ve Ortaçağda Estetik, Alexander Gottlieb Baumgarten, Immanuel Kant, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Konrad Fiedler, Friedrich Nietzsche, Theodor W. Adorno
 
GRF 201 FOTOGRAFİK I
Deneysel foto-grafik görüntü elde etme biçim ve teknikleri, Işıkla boyama ile görüntü dinamikleri, Çoklu-çekim görüntü dinamikleri, Fotoğraf görüntüsü ile tipografinin birleştirilmesi, Nesneye eklenmiş kurgusal fotoğraf çekimleri.
 
GRF 209 GÖRSEL İLETİŞİM I
İletişimin temel nitelikleri; gönderici/kaynak, ileti, kitle iletişim araçları, hedef kitle, Bir gösterge olarak dil, kavramın görsel simge durumuna getirilmesi, Görsel İletişimde resim, hiyeroglif, kavram yazı (ideogram), ses yazı (fonogram), piktogram, arma, logo, amblem, Görsel iletişim Kuramları.
 
GSF 207 SANAT TARİHİ III
İtalya'da Rönesans'ın doğuş nedenleri, Erken Rönesans sanatı eserleri, Rönesans'ta Antikiteye duyulan ilgi, resim, heykel ve mimari örnekleri, Rönesans'ın özelde İtalya genelde Avrupa'daki gelişim süreci, Rönesans ve Manierizm, Barok sanatın resim ve heykel sanatına getirdiği yenilikler, Rokoko sanatı, Osmanlı'nın Klasik dönemi, Osmanlı minyatür sanatı
 
GRF 207 TEMEL GRAFİK TASARIM I
Temel olarak grafik tasarımın anlatım yollarını ortaya koyan uygulamalı çalışmalar, Yapısal ve biçimsel zenginliğe sahip seçilmiş bir nesnenin, Gerçekçi çizimle anlatımı, Çizgisel yorumu, Lekesel yorumu, Malzeme ve tekniğe dayalı biçemleştirmesi (stilizasyonu), Piktografik yorumu, Nesnenin adının tipografik yorumu, Nesnenin fotografik yorumu, Eğretileme (metaforik anlatım), yerinel anlatım (alegori), Soyutlama.
 
GRF 203 TİPOGRAFİ I
Harf tasarımı olarak tipografinin gelişimi, Tipografik elemanların görsel iletişimdeki yeri, Bir kavramın, olgunun, imgenin tipografik elemanlarla açıklayıcı, betimleyici niteliklerle yansıtılması, Bir kavramı, olguyu, imgeyi tipografik elemanlarla yansıtmaya yönelik uygulamalı çalışmalar, Beyin fırtınası yöntemiyle belirgin bir kişilik/kimliğin seçilmesi ve bunun tipografi ile yansıtılması, Bir kişilik/kimliği tipografik elemanlarla yansıtmaya yönelik uygulamalı çalışmalar.
 
ATB 293 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I
Osmanlı İmparatorluğunu çöküşe sürükleyen nedenler, Türk İhtilalinin ideolojik temelleri, Mondros Ateşkes Anlaşması, yabancı işgalleri ve Mustafa Kemal Paşa, Milli mücadelenin ilk adımları ve ulusal kongreler, Kuvayi Milliye Hareketi, Büyük Millet Meclisinin açılışı, Kurtuluş Savaşı ve büyük muharebeler, Kurtuluş Savaşı sonrası sosyal, ekonomik, eğitimsel ve kültürel mücadeleler, Mudanya'dan Lozan'a, Atatürk'ün hayatı, Siyasi, hukuksal, ekonomik, eğitimsel ve kültürel alanlarda yapılan büyük devrimler, Kemalizm, Atatürk İlkeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin iç ve dış politikaları, Türkiye'nin jeopolitik konumu, 21. yüzyılda modern Türkiye
 
GSF 221 MODELAJ VE TASARIM I
Geometrik ölçülerden yola çıkarak küp, prizma, silindir, küre, piramit gibi üç boyutlu nesneleri model etmek ve daha sonra bu oluşumdan yola çıkarak daha karmaşık nesneler üretmek d      ersin başlıca konularıdır.
 
 
II.SINIF II. DÖNEM
 
GRF 206 BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM II
Grafik tasarım için kullanılacak bit eşlemli görüntü (Bitmap) programlarından Photoshop 7, 8'in araç kutusu (Tools), menüler ve temel kullanımları, Photoshop 7, 8 ile fotomontaj uygulamaları, Photoshop 7, 8 ile çoklu-görüntü uygulamaları, Photoshop 7, 8 ile fotoğraf ile tipografiyi etkileştiren uygulamalar, Photoshop 7, 8 ile resimleme uygulamaları, Photoshop 7, 8 ile yazı, amblem ve logo uygulamaları.
 
GRF 202 FOTOGRAFİK II
Deneysel fotografik görüntü elde etme tekniklerinden sandviç baskı, Birbirini tamamlayan görüntüler üretmek ve onları birleştirmek, Fotomontaj ile görüntü dinamikleri, Çoklu-çekim ile görüntü dinamikleri, Fotoğraf görüntüsü ile tipografinin birleştirilmesi, Fotogram uygulamaları.
 
GRF 210 GÖRSEL İLETİŞİM II
İletişimin temel niteliklerinin bir tanıtım metninden yola çıkılarak tartışılması, Bir metinde geçen olgu, düşünce ve kavramın görsel kodlamaları, Yayınlanmış bir metinde İletişime özgü kodlama türleri ve grafik tasarıma katkıları, İletişimin temel niteliklerinin bir öykü, şiir, makaleden yola çıkılarak tartışılması, Yayınlanmış bir grafik üründe görüntü ve metin ilişkisi.
 
GSF 216 MİTOLOJİ
Dünyanın ve Yunan-Roma Panteonundaki tanrı ve tanrıçaların yaradılışı, İnsanlık yarışı, Olympos dağının on iki tanrısı, Daha az önemli tanrılar ve ikinci derecedeki tanrılar, Mitolojik kahramanlar, Homeros'un, Hesidos'un ve antik çağın trajik ve lirik yazarlarının altın mirası, Troya savaşı, Odysseus'un yolculuğu
 
GSF 208 SANAT TARİHİ IV
19. yüzyıl teknolojik gelişmeleri, siyasi ve toplumsal olayları, Neoklasisizm ve Neoklasik sanat, Romantizm akımı, akım sanatçıları, Oryantalizm akımı, batının doğuya bakışı, Realizm akımı, akım sanatçıları, Sembolizm akımı, akım sanatçıları, Fotoğraf makinesinin sanata etkisi, Empresyonizm akımı, akım sanatçıları, Post-empresyonizm akımı, akım sanatçıları, Osmanlı sanatında batılılaşma süreci, Osmanlı sanatında Darüşşafakalı ressamlar, Primitifler ve Asker Ressamlar kuşağı
 
GRF 208 TEMEL GRAFİK TASARIM II
Temel olarak grafik tasarımın anlatım yollarını otaya koyan uygulamalı çalışmalar, Seçilmiş bir nesne ya da canlının, Farklı görsel etkilere dayanan piktografik yorumları, Nesne/canlıdan, kavramsal bağı olan bir başka nesne/canlıya dönüştürme (metamorfoz) çalışmaları, Amblem/Logo, başlıklı (antetli) kağıt, zarf ve kartvizit ile bir kurumsal kimlik çalışması,
 
GRF 204 TİPOGRAFİ II
Tipografik elemanların bir kavramla metin içinde ilişkilendirilerek tasarlanması, Metin örüntüsü ile kavram ya da konu arasındaki satır boşluk düzeni, Temel sözcük/kavram, tamamlayıcı tipografik elemanlar ve metin arasında sıradüzen (hiyerarşi) ilişkisi, Temel kavramın metin ve başlıkta yansıtılmasına yönelik uygulamalı çalışmalar.
 
GRF 224 DESEN IV
Çizgi kural ve yöntemlerdeki farklılıklar, Leke değerleri, açıklık-koyuluk ve gölgelendirme, Doku (tekstür) ve anatomik yapının ortaya konmasındaki özgünlük, Ölçülendirme ve oran-orantıdaki doğruluk, Kütle (Anatomi), hacim, Doluluk-boşluk (espas), Mekan figür, nesne ilişkisi, Abartı, Kısaltma, Biçim bozma, Denge, hareket, Farklı malzemelerle yorum
 
ATB 294 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II
Osmanlı İmparatorluğunu çöküşe sürükleyen nedenler, Türk İhtilalinin ideolojik temelleri, Mondros Ateşkes Anlaşması, yabancı işgalleri ve Mustafa Kemal Paşa, Milli mücadelenin ilk adımları ve ulusal kongreler, Kuvayi Milliye Hareketi, Büyük Millet Meclisinin açılışı, Kurtuluş Savaşı ve büyük muharebeler, Kurtuluş Savaşı sonrası sosyal, ekonomik, eğitimsel ve kültürel mücadeleler, Mudanya'dan Lozan'a, Atatürk'ün hayatı, Siyasi, hukuksal, ekonomik, eğitimsel ve kültürel alanlarda yapılan büyük devrimler, Kemalizm, Atatürk İlkeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin iç ve dış politikaları, Türkiye'nin jeopolitik konumu, 21. yüzyılda modern Türkiye.
 
GSF 222   MODELAJ VE TASARIM II
Modelin desen olarak çizimi, iç iskeletin hazırlanması, çamurun plastik değerini ve estetik kuramların doğru tespit edilip, doğru uygulanmasının sağlanması gibi çalışma aşamaları dersin konularıdır.      
 
 
III.SINIF I. DÖNEM
 
GRF 301 GRAFİK TASARIM I
Bir kurumun felsefesi, anlayışının görsel kimlik tasarımı, Bir kurumun tanıtımında amblem/logo, afiş, broşür, katalog v.d. basılı ürünlerin tasarımı, Bir kurumun sunduğu hizmet niteliklerinin, özelliklerinin görsel kimlik tasarımı, Bir kurum için tanıtım kampanyası, Bir yayınevi için kitap kapağı tasarımı, Gazete, dergi ve kitap için sayfa tasarımı.
 
GRF 305 BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM III
Grafik tasarım için kullanılacak programlardan Freehand 10, 11 ile vektörel resimleme (illüstrasyon) biçemleri, Freehand 10 ile yazının bitmap görüntüye çevrilmesi ve metamorfoz çalışması, Bitmap görüntüye çevrilmiş yazı ile resimleme ilişkileri yaratmak, Freehand 10 ile 3 boyutlu biçim ve yazı etkileri elde etmeye yönelik çalışmalar, Freehand 10 ile diğer programlar arasında belge alış-verişi.                          
 
GRF 313 ENDÜSTRİ GRAFİĞİ I
Bir ürünün nitelikleri, özelliklerinin görsel kimlik tasarımı, Bir markanın nitelikleri, özelliklerinin görsel kimlik tasarımı, Hedef kitleyi temel alan görsel kimlik tasarımları, Diğer kurum ya da markaları göz önüne alan görsel kimlik tasarımları, Ambalaj tasarımında ölçüt ve teknikler.
 
GRF 311 GRAFİK ÜRETİM TEKNOLOJİSİ I
Başlıklı kâğıt, zarf, kartvizit, afiş, broşür, katalog v.d. yayınlanmış grafik ürünlerin baskı teknolojileri, Kâğıt boyut, türleri ve ofset baskıya uygun seçim, CMYK ofset baskıya hazırlık süreçleri, Renk Ayrımı, Montaj, kalıp ve ofset baskı, Lak, selofan ve diğer kaplama türleri, Kırım, kesim ve ciltleme.
 
GSF 315 ÖZGÜN BASKI I
Baskı resmin tarihçesi ve sanatçılar, Negatif ve pozitif monotipi, Renkli linolyum baskı çalışmaları, Ağaç baskı, Şablon baskı, Farklı gereçlerle tek ve çok renkli baskı
 
GRF 315 RESİMLEME I
Bir konunun, olayın, yazınsal bir metnin özgün bir resimleme ile canlandırılması, Bir ürünün özellikleri, niteliklerinin resimleme ile canlandırılması, Afiş, broşür, katalog v.d. basılı ürünlerin tasarımının resimleme ile çözümlenmesi, Gerçekçi, düşsel, serbest, biçemsel (stilize) resimleme türleri ile çalışmalar.
 
GRF 309 GRAFİK TASARIM TARİHİ I
Yazının/Latin alfabesinin Mezopotamya uygarlığından matbaanın bulunuşuna kadar evrimi, 15. yy.dan 18. yy.a kadar tipografi, Basım tekniklerinin harf tasarımına etkisi, İlk basılı ilan ve duyurular, Sanatlar ve El sanatları (Arts and Crafts) hareketi ve grafik, Art Nouveau, Jugendstil, Viyana Secession biçemi.
 
GSF 317 ÇAĞDAŞ SANAT I
Fovizm, Ekspresyonizm, Kübizm, Dadaizm, Sürrealizm, Fütürizm, Bauhaus, İkinci Dünya Savaşı Sonrası Sanat, Sanat merkezinin Amerika'ya göçü, Soyut Dışavurumcular, 1960'lı yılların sanatı
 
GSF 301 MULTİMEDYA I
Multimedya Teknikleri, Video, Yerleştirme (Enstalasyon), Performans, Arazi Sanatı, İnternet Sanatı (Web Art), Posta Sanatı (Mail Art), Multimedya Tasarım
 
RSM 311 PERFORMANS
Performans sanatının gelişimi, Performans ve beden kullanımı, Performans ve disiplinler arası yaklaşım, Yeniden üretilebilen sanat ve performansın sorunları, Happening, Fluxus çalışmaları, Performansın kavramları, Performans ve mekân, Feminist performans
 
RSM 309 DUVAR RESMİ
Tarih Boyunca Duvar Resimleri. Duvar resimlerinin konuları, yapıldığı yerler ve kullanılan malzemeler, Duvar resimlerinin temel tasarım ilkeleri, Günümüzde Duvar Resmi, Fresk, Mozaik, Rölyef, Skrafitto
 
YDB 337 İNGİLİZCE V
Geniş ve Gelecek ve Geçmiş zamandaki kabiliyet, izin, olasılık, zorunluluk, tavsiye bildiren kipler, Relative Clauses- Belirli ve belirsiz, relative clauses özne ve nesne cümlecikleri, relative zamirinin atılması durumları, Noktalama işaretleri, Sözlük kullanımı ve kendi sözlüğünü oluşturma çalışmaları, Cümle düzeni, Yazılı bir metinden sonuç çıkartma, Paragraf Çalışmaları.
 
 
III.SINIF II. DÖNEM
 
GRF 306 BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM IV
Photoshop 7, 8 ile fotoğraf ile tipografiyi etkileştiren uygulamalar, Photoshop 7, 8 ile resimleme (illüstrasyon) biçemleri yaratmak, Photoshop 7, 8 ile 3 boyutlu yazı, amblem ve logo uygulamaları, Yazıyı figüratif etkiye dönüştürüp bir resimleme ile ilişkilendiren serbest çalışmalar, Photoshop ile diğer programlar arasında belge alış-verişi.                  
 
GSF 318 ÇAĞDAŞ SANAT II
Pop Art, Hiperrealizm, Happening, Fluxus, Kavramsal Sanat, Performans, Vücut Sanatı, Feminist Sanat, Video Sanatı, Yoksul Sanat, Yeryüzü Sanatı, Süreç Sanatı, Çağdaş Türk sanatında yeni eğilimler ve bienaller
 
GRF 314 ENDÜSTRİ GRAFİĞİ II
Bir kurumun, etkinliğin kapalı ve açık alanlardaki işaretlendirme ve yönlendirme tasarımı, Açık hava tanıtımları, Çevre Grafiği uygulamaları, Sergi, sempozyum, bienal v.d. için Sergileme Tasarımı
 
GRF 310 GRAFİK TASARIM TARİHİ II
Modernizmi hazırlayan sanat hareketleri, Gelecekçilik (Fütürizm), Kübizm ve Dadaizm'in Grafik Tasarıma etkileri, Bauhaus, İnşacılık (Constructivism), De Stijl, Yeni Tipografi (Typography), Art Deco, Uluslararası Tipografik Stil (İsviçre Tasarımı), Pop Art, Psychodelic grafik tasarım, Polonya, Japonya, Küba Grafik Tasarımı, Modernizmin sınırlılıkları ve post-modernist grafik tasarım, Türk Grafik Tasarım tarihi, Türk Hat sanatı, Çağdaş Türk Grafik Tasarımcıları.
 
GRF 302 GRAFİK TASARIM II
Bir ürünün özellikleri, niteliklerinin görsel kimlik tasarımı, Bir ürünün tanıtımında amblem/logo, afiş, broşür, katalog v.d. basılı ürünlerin tasarımı, Bir ürün için tanıtım kampanyası, Sosyal, kültürel, sanatsal etkinlikler için tanıtım kampanyası.
 
GRF 318 GRAFİK ÜRETİM TEKNOLOJİSİ II
Başlıklı kâğıt, zarf, kartvizit, afiş, broşür, katalog v.d. yayınlanmış grafik ürünlerin baskı teknolojileri, Kâğıt boyut, türleri ve dijital baskıya uygun seçim, RGB sayısal (dijital) baskıya hazırlık süreçleri, RGB sayısal (dijital) baskı teknolojileri, Lak, selofan ve diğer kaplama türleri, Kırım, kesim ve ciltleme.
 
GSF 316 ÖZGÜN BASKI II
Metal gravür, Aquatint, Mezotint, Serigrafi, Etüt çalışmaları, Doğadan, iç mekandan farklı malzeme ile baskıya dönüştürme çalışmaları, Baskıların numaralandırılması ve baskı hataları üzerine açıklamalar
 
GRF 316 RESİMLEME II
Bir konunun, olayın, yazınsal bir metnin özgün bir resimleme (illüstrasyon) ile canlandırılması, Okulöncesi çocukları için masal kitap resimlemeleri, İlköğretim düzeyi çocuklar için masal, öykü kitap resimlemeleri, Yetişkinler için kitap resimlemeleri, Bir ürün için tanıtım kampanyası, Sosyal, kültürel, sanatsal etkinlik kampanyaları için kullanılacak resimlemeler.
 
RSM 310 DUVAR RESMİ
Tarih Boyunca Duvar Resimleri, Duvar resimlerinin konuları, yapıldığı yerler ve kullanılan malzemeler, Duvar resimlerinin temel tasarım ilkeleri, Günümüzde Duvar Resmi, Fresk, Mozaik, Rölyef, Skrafitto
 
RSM 312 PERFORMANS
Performans sanatının gelişimi, Performans ve beden kullanımı, Performans ve disiplinler arası yaklaşım, Yeniden üretilebilen sanat ve performansın sorunları, Happening, Fluxus çalışmaları, Performansın kavramları, Performans ve mekân, Feminist performans
 
GSF 320 MODELAJ VE TASARIM III
Yeni bir tasarım için desen, eskiz, taslak gibi çizimlerin yapılması, iç iskeletin hazırlanması, plastik ve estetik kuramların, doğru uygulanmasının sağlanması gibi çalışma aşamaları dersin konularıdır.
 
 
V.SINIF I. DÖNEM
 
GRF 403 GRAFİK TASARIM-PROJE I
Öğrencinin alanındaki uygulamalarla ilgili sorun ya da eksikliklerin ayırdına varması, Bu aksaklık/eksiklikler için grafik sorunlar belirleme, Bir kurum, hizmet, ürün, bölge, etkinlik, kişi ya da grupların tanıtımı için veri ve kaynak araştırma, Benzer sorunlar için geliştirilen çözümleri inceleme, Belirlediği grafik sorunların çözümlemesini yapma, Bu sorunlar için özgün grafik çözümler geliştirme.
 
GRF 405 GRAFİK ÜRÜNLER ÇÖZÜMLEMESİ I
Yazı/Latin alfabesinden, matbaanın bulunuşuna kadar tasarımcılar ve anlayışları, 15. yy.dan 18. yy.a kadar dönemler, tasarımcılar ve biçemleri, Basım tekniklerinin harf tasarımına etkisi, İlk basılı ilan ve duyurular, Sanatlar ve El sanatları (Arts and Crafts) hareketi tasarımcı ve biçemlerinin belirleyici dinamikleri, Art Nouveau, Jugendstil, Viyana Secession afişlerinin temel dinamikleri ve çözümlemesi.
 
GRF 407 REKLAMCILIK VE PAZARLAMA İLKELERİ
Reklam ajansının işleyiş biçimi, işbölümü ve yapılanması, Sanat Yönetmeni, Metin Yazarı,  Yaratıcı Tasarımcı grubu, Resimlemeci (illüstratör), Grafik Tasarımcı, Müşteri Temsilcisi. Operatör, Dizgici, Birimlerin eşgüdümü ve işbirliğinde bir tanıtım kampanyası süreci, Reklam verenle ilişkide Ajans, Müşteri Temsilcisi, Pazar ve Pazarlama Stratejileri, Ajans ve Grafik Tasarımcının toplumsal sorumlulukları, tasarım etiği.
 
GSF 401 SANAT FELSEFESİ I
İlkçağ filozofları ve sanat, Baumgarten estetiği, Aydınlanma felsefesi, Lukacs Estetiği, Sanat Ontolojisi, Frankfurt Okulu, Varoluşçular, Marksist Estetik, Hegel Estetiği, Nietzsche
 
GRF 401 WEB GRAFİK TASARIMI I
Web sayfası tasarımında temel kavramlar: html, swf, temel komutlar, Domain, server, web browser, Sayfalar arasında gezinme biçimleri, Freehand ile taslak sayfalar oluşturmak, Sayfalardaki fotoğrafların çözünürlükleri ve yayınlanma hızları, Flash Programında Frame ve animasyon, Flash Animasyon kullanarak bir kurum, kişi ya da etkinliğin web sayfasını tasarlamak.
 
GSF 403 SANAT SOSYOLOJİSİ
Sanat ve toplum kavramları, Sanat eseri toplum ve sanatçı, aralarındaki ilişkiler, Sanatçı ve sanat eserinde toplumsal yansımalar, Sanatın toplumsal tarihi, Popüler Kültür ve sanat, Günümüz sanatı ve teknoloji, toplumsal yapı
 
GSF 405 SANAT PSİKOLOJİSİ
Sanat psikolojisin tanımı, yaratıcılık, Sanatta psikolojik unsurların etkisi, Algı, sezgi, ilgi, yetenek, beğeni, T.Lipps, sanatçının psikolojisi, algılayanın psikolojisi, S.Freud'un psiko-analitik çözümlemeleri, Geştalt" okulu, Psikoloji kuramlarıyla sanat eseri çözümleme
 
GRF 409 REKLAM FOTOĞRAFI
Stüdyoda ışık ve aydınlatma ilkeleri, Stüdyoda ışık ve çekim olanakları, Çekim standında kurgulanmış ürün fotoğraf çekimleri, Açıkhava reklâm fotoğrafı çekimleri.
 
GRF 413 RESİMLEME
Bir konunun, olayın, yazınsal bir metnin sayısal resimleme (illüstrasyon) ile canlandırılması, Bir ürünün özellikleri, niteliklerinin sayısal resimleme ile canlandırılması, Afiş, kitap kapağı, broşür, katalog v.d.  basılı ürünlerin tasarımının resimleme ile çözümlenmesi, Gerçekçi, düşsel, serbest, biçemsel (stilize) resimleme türleri ile çalışmalar.
 
GRF 415 TÜRK HAT SANATI
Hat sanatının çıkış noktaları, gelişim evreleri, Hat sanatının türleri ve sanatçılar, Arap Alfabesiyle yazılan Hat Sanatı örnekleri, Latin Alfabesiyle yazılan Hat Sanatının örnekleri, Kaligrafi ve Grafik tasarımda kullanılışı.
 
 
IV.SINIF II. DÖNEM
 
GRF 404 GRAFİK TASARIM-PROJE II
Öğrencinin alanındaki uygulamalarda belirlediği grafik sorunlara çözümler geliştirme, Bir kurum, hizmet, ürün, bölge, etkinlik, kişi ya da grupların tanıtımı için özgün yaklaşımlar getirme, Bu yaklaşımlar için uygulamalı çözümler geliştirme, Belirlenen bir sorun için birden çok grafik çözüm geliştirme, Geliştirdiği çözümlerin kuramsal desteklerle bitirme tezi haline getirilmesi.
 
GRF 402 WEB GRAFİK TASARIMI II
Web sayfasında geçerli olacak başlıkların belirlenmesi, Sayfalardaki ara yüzlerin vektörel tasarımı, Sayfalardaki ara yüzlerin bitmap tasarımı, Flash Programı kullanarak bir kurum, kişi ya da etkinliğin web sayfasını tasarlamak, Flash Animasyon kullanarak bir kurum, kişi ya da etkinliğin web sayfasını tasarlamak.
 
GSF 410 SUNUM TASARIMI
Öğrencinin okul bitiminde herhangi bir kuruma bir başvuru yapabilmesi için çalışmalarının sunuma uygun biçime getirmek. Sunum Biçimleri: Dosya, cd, tanıtım, gösteri ve sergileme v.b. seçilen sunumlar için ön hazırlıklar; sunulacak çalışmaların saptanması, sunuma uygun metin, dil kurgusu, sözel ve görsel elemanların kişinin kimliğini yansıtacak bir kurguda sergilenmesi, çalışmaların ışık, mekan ilişkilerini tasarlayarak izlemeye hazır hale getirmek.
 
GRF 406 GRAFİK ÜRÜNLER ÇÖZÜMLEMESİ II
Modernizmi hazırlayan sanat hareketleri, Gelecekçi (Fütürist), Kübist ve Dadaist kolaj ve tipografinin çözümlemesi, Bauhaus, İnşacı (Constructivist), De Stijl, Yeni Tipografi (Typography) anlayışındaki afiş ve tipografinin çözümlemesi, Art Deco, Uluslararası Tipografik Stil (İsviçre Tasarımı), Pop Art,  Psychodelic grafik tasarım anlayışındaki afiş ve tipografinin çözümlemesi, Polonya, Japonya, Küba Grafik Tasarım anlayışındaki afiş ve tipografinin çözümlemesi, Post-modernist grafik tasarımın çıkış noktaları, Çağdaş Türk Grafik Tasarımcıları ve biçemlerinden bir kesit.
 
GSF 402 SANAT FELSEFESİ II
Wittgenstein ve kavramsal sanat okumaları, 20. ve 21. yüzyılda göstergebilim kuramları, Ferdinand de Suassure, Lyotard, Derrida, Baudrillard, Kristeva, Foucault, Lacan, sanat ve feminist sanat, Deleuze-Guattari okumaları.
 
GSF 406 SANAT PSİKOLOJİSİ
Sanat psikolojisin tanımı, yaratıcılık, Sanatta psikolojik unsurların etkisi, Algı, sezgi, ilgi, yetenek, beğeni, T.Lipps, sanatçının psikolojisi, algılayanın psikolojisi, S.Freud'un psiko-analitik çözümlemeleri, Geştalt" okulu, Psikoloji kuramlarıyla sanat eseri çözümleme.
 
GSF 404 SANAT SOSYOLOJİSİ
Sanat ve toplum kavramları, Sanat eseri toplum ve sanatçı, aralarındaki ilişkiler, Sanatçı ve sanat eserinde toplumsal yansımalar, Sanatın toplumsal tarihi, Popüler Kültür ve sanat, Günümüz sanatı ve teknoloji, toplumsal yapı
 
GRF 410 REKLAM FOTOĞRAFI
Stüdyoda ışık ve aydınlatma ilkeleri, Stüdyoda ışık ve çekim olanakları, Çekim standında kurgulanmış ürün fotoğraf çekimleri, Açıkhava reklâm fotoğrafı çekimleri.
 
GRF 412 ÖZGÜN BASKI
Karışık baskı teknikleri ve farklı malzeme kullanımlarıyla kişisel anlatım ve biçem arayışları. Baskı teknikleri ile elde edilmiş anlatım dillerinin bir ürün ya da hizmet tanıtımında kullanılması.
Baskı teknikleri ile elde edilmiş logo, yazı karakteri v.d. çalışmaların bir ürün ya da hizmet tanıtımında kullanılması. Bir konu, tema ya da bir olayın özgünbaskı ile serbest anlatımı.
 
GRF 416 TİPOGRAFİ
Var olan yazı karakterlerinin temel oran ve yapıları dışında harf karakterleri yaratmak, Deneysel yazı karakteri çalışmaları, Sayısal yazı karakteri çalışmaları, Belli bir biçem dışında yazı karakteri üretme biçimleri, Grafik tasarımda deneysel tipografi ile çözümlenmiş metin kurguları.
Bölüm ile İlgili Linkler
Yukarı Çık